Przedszkole nr 3 w Działdowie

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 3 W DZIAŁDOWIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Procedura ma na celu: zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i bezpośredniej stałej opieki nad nimi podczas pobytu w przedszkolu i po za nim od momentu podjęcia nad nimi opieki przez nauczyciela do momentu odbioru z przedszkola.

Do przestrzegania procedury zobowiązani są : wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w grupach, których liczba nie przekracza maksymalnie 12 dzieci. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.*
2. Podczas pobytu w sali dzieciom pozostawia się do dyspozycji (zabawy): duże klocki, duże samochody, pakiet dla każdego dziecka (kredki, kartki, nożyczki) ze względu na brak możliwości dezynfekcji; wszystkie pozostałe zabawki oraz dywany/wykładziny zostaną usunięte z sali.
3. Znajdujące się w sali zabawki i sprzęty będą dezynfekowane po każdym użyciu przez dziecko.
4. Opieka w przedszkolu organizowana jest w taki sposób, aby grupy nie miały kontaktu ze sobą ani w przedszkolu ani poza placówką.
5. Jeśli w domu przebywa osoba po kwarantannie, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
6. Dzieci zgłoszone do przedszkola objęte są tylko opieką, natomiast dzieci pozostające w domu w dalszym ciągu objęte będą nauczaniem zdalnym. 7. W zależności od liczby dzieci, będą tworzone grupy w zbliżonym wieku.
8. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 9. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki są obowiązane mieć zasłonięte usta i nos.
10. Zabronione jest przyprowadzanie dzieci przez osoby chore lub przebywające na kwarantannie.
11. Rodzic/opiekun lub inna osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przed przyprowadzeniem dziecka do placówki zmierzyć mu temperaturę i jeżeli jest ona wyższa niż 36,6C dziecko pozostaje w domu.
12. Nauczyciel może wykonać weryfikację temperatury ciała za pomocą dostępnego w placówce termometru jeżeli rodzic wyraził pisemną zgodę.
13. Zabronione jest przyprowadzanie dziecka chorego lub wykazującego objawy choroby, a także jeżeli dziecko lub jakikolwiek domownik jest objęty kwarantanną.
14. Rodzic, który przyprowadza dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach.
15. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.
16. Pracownik odbierający dziecko ubrany jest w środki ochrony osobistej takiej jak maseczka lub przyłbica oraz rękawiczki.
17. Dziecku nie wolno zabierać ze sobą niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
18. Dziecko jest odbierane z głównego wejścia do placówki przez wyznaczoną woźną.
19. Po odebraniu dziecka przez woźną dziecko przebiera się w szatni i jest odprowadzone do sali.
20. Dziecko w czasie pobytu w przedszkolu objęte jest stałym dozorem i opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola. Do grupy przypisani są na stałe Ci sami opiekunowie.
21. Zajęcia opiekuńcze w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali.
22. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8.30., po jej upływie w placówce są dezynfekowane klamki i poręcze.
23. Dzieci bawią się w placówce tylko zabawkami, które są możliwe do dezynfekcji.
24. Nauczyciele pilnują, aby dzieci nie brały do ust zabawek, a jeżeli to zrobią poddają zabawkę dezynfekcji.
25. Sala w której przebywają dzieci jest wietrzona co najmniej raz na godzinę.
26. Dzieci nie będą korzystały ze sprzętu na boisku.
27. W przypadku podejrzenia zarażenia nauczyciel lub dziecko musi być natychmiast odizolowane oraz musi zostać poinformowany rodzic i dyrektor placówki.
28. Dyrektor w konsultacji z organem prowadzącym i rodzicem może wezwać zespół ratownictwa medycznego i powiadomić Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Działdowie, Urząd Miasta Działdowo.
29. Nauczyciele codziennie przed zajęciami pokazują dzieciom jak prawidłowo myć ręce i pilnują, aby dzieci robiły to dokładnie i często.
30. W okresie trwania stanu epidemii zawieszone są wszystkie wyjścia po za teren placówki.
31. Na terenie placówki rozmieszczone są plakaty informacyjne oraz instrukcje wskazujące prawidłowe postępowania, a także numery alarmowe.

Zgłoszenie

Rezygnacja

Skip to content