slide 1 slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 slide 6 slide 7 slide 8 slide 9 slide 10 slide 11 slide 12 slide 13 slide 14

Temat: Dziecko i komputer – szanse i zagrożenia

W badaniach psychologicznych nad rozwojem dziecka zwracano początkowo uwagę na relacje między dzieckiem a realnym światem. Z czasem okazało się, iż w kontaktach dziecka z otaczającym światem coraz większą rolę odgrywają wirtualne światy. Codzienną przestrzeń życia dziecka wypełniają media elektroniczne: telewizja, kaseta wideo, płyta CD, komputer, Internet. Korzystanie z mediów rozpoczyna się bardzo wcześnie, niemalże od początku życia i przybiera charakter systematycznych codziennych kontaktów. Kontakt dziecka ze światem wirtualnym stwarza niewątpliwie nowe możliwości rozwojowe, choć jednocześnie niesie pewne zagrożenia. Nie można powstrzymywać dziecka przed kontaktowaniem się ze światem ukazywanym czy stwarzanym przez media, ale należałoby, uświadamiając sobie możliwe zagrożenia, prowadzić edukację dziecka w zakresie sposobu kontaktowania się z tym światem. Media elektroniczne bardzo intensywnie wkroczyły w świat dziecka. Dzieci z dużym zaangażowaniem zanurzają się w świat mediów, nawiązując z nim określone relacje. Świat kreowany w mediach, jakże często odmienny od rzeczywistego, upozorowany, nierzadko konkurencyjny do realnego, pełen sukcesów, osiągnięć, bogactwa, a także przemocy, toczących się wojen, konfliktów, okrucieństwa – przenika stale z ekranu telewizora czy komputera do życia dziecka. Prawidłowe korzystanie przez dziecko z telewizji, płyt CD, komputera czy Internetu warunkuje w dużym stopniu to, czego uczy się ono z mediów, jakie czerpie korzyści, kim staje się w wyniku tych relacji.

Szczególne miejsce w świecie mediów zajmują gry komputerowe. Są to „programy”, których cele edukacyjne (terapeutyczne) są realizowane w sposób pośredni. Uważa się, że gry komputerowe mają wiele zalet: ułatwiają przyswajanie i przetwarzanie informacji zgodnie z zasadą: bawiąc – uczyć. Mogą też być przydatne w rozwiązywaniu problemów, kształtowaniu umiejętności podejmowania decyzji. Należy jednak zdawać sobie sprawę z zagrożeń, jakie niosą gry komputerowe, dla dziecka. Prowadzą do ograniczenia kontaktów społecznych, zachęcają do uczestnictwa w aktach przemocy. Sceny przemocy wywołują u dziecka niepożądane stany i przeżycia emocjonalne: uczucia strachu, lęku, nadmierną pobudliwość, koszmary senne. Szczególnie niebezpieczne jest przyswajanie przez dziecko z ekranu komputera zachowań agresywnych. Częste oglądanie scen przemocy nie tylko stymuluje do agresywności dziecka, ale także może być następstwem tej agresywności w wyniku czego znajduje ono usprawiedliwienie dla swoich własnych czynów. Codzienne, wielogodzinne, bezkrytyczne, bierne poddawanie się oddziaływaniu mediów elektronicznych wywiera wpływ na organizację dnia dziecka. Badania medyczne prowadzone na świecie stwierdzają związek pomiędzy wzrostem chorób u dzieci a długotrwałym siedzeniem przed monitorem. Dbając o prawidłowy kontakt dziecka z mediami powinniśmy:

  • ustalić reguły korzystania ze środków masowego przekazu;
  • oglądać programy razem z dzieckiem;
  • rozmawiać o oglądanych programach;
  • mieć alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.

Opracowały: Wychowawczynie grupy III

Przedszkola nr 3


Literatura: Wychowanie w Przedszkolu

Copyright © by www.przedszkole3dzialdowo.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.