ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie
PRZEDSZKOLE NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do Przedszkola nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4 przez okres 1 miesiąca od 01.08.2022r. do 26.08.2022r. (piątek) zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

2. Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą w miesiącu maju od 09.05.2022r do 20.05.2022r. poprzez złożenie wypełnionego wniosku w sekretariacie przedszkola lub u nauczycielki w grupie, do której uczęszcza dziecko.

3. Wnioski zapisu dzieci na dyżur wakacyjny można pobrać ze strony internetowej przedszkola – https://przedszkole3dzialdowo.pl (zakładka „Kącik Rodzica” – dyżur wakacyjny) lub ze stolika znajdującego się w holu przedszkola (obok gabloty).

4. Ilość miejsc w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego określa wicedyrektor ds. przedszkola w porozumieniu z dyrektorem ZPO2.

5. Decyzją wicedyrektora ds. przedszkola w porozumieniu z dyrektorem ZPO2 mogą zostać utworzone grupy łączone rocznikowo, w zależności od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.

6. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości w dniu 31.05.2022r. o godz. 1200 poprzez :
wywieszenie listy dzieci przyjętych na tablicy informacyjnej w holu przedszkola .

7. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego Rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji drogą mailową na adres dz_woprzedszkole3@wp.pl lub w formie pisemnej w sekretariacie przedszkola.

8. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji wicedyrektora ds. przedszkola. O decyzji wicedyrektora Rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową za pomocą programu iPrzedszkole lub pisemnie .

9. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia należy dokonać w terminie najpóźniej do 15 września 2022r.

10. Wysokość opłaty za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana wg obowiązującej stawki w przedszkolu.

11. Zwroty z tytułu nieobecności dziecka kończącego edukację w placówce będą dokonywane do końca miesiąca w którym przedszkole będzie pełniło dyżur. Dla pozostałych dzieci środki te będą nadpłatą na kolejne miesiące pobytu w następnym roku szkolnym.

Wniosek dyżur wakacyjny 2022