ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie

PRZEDSZKOLE NR 3  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023  

 

  1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do Przedszkola nr 3 w Działdowie ul. Sportowa 4  przez okres 1 miesiąca    od 01.08.2023 r. do 28.08.2023r. (poniedziałek)  zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

 

  1. Zapisy na dyżur wakacyjny odbywać się będą w miesiącu maju od 05.2023 r. do 26.05.2023r.  poprzez złożenie wypełnionego  wniosku u nauczycielki w grupie, do której uczęszcza dziecko.

 

  1. Wnioski zapisu dzieci na dyżur wakacyjny można pobrać ze strony internetowej przedszkola – https://przedszkole3dzialdowo.pl (zakładka „Kącik Rodzica” – dyżur wakacyjny) lub ze stolika znajdującego się w holu przedszkola (obok gabloty).

 

  1. Decyzją wicedyrektora ds. przedszkola w porozumieniu z dyrektorem ZPO2 mogą zostać utworzone grupy łączone rocznikowo, w zależności od ilości dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny.

 

  1. Lista dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny zostanie podana do wiadomości w dniu 05.2023r. o godz. 1200 poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych na tablicy informacyjnej w holu przedszkola .

 

  1. W przypadku rezygnacji z pobytu dziecka w przedszkolu na czas dyżuru wakacyjnego Rodzic zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji drogą mailową na adres dz_woprzedszkole3@wp.pl  lub w formie pisemnej w sekretariacie przedszkola.

 

  1. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji wicedyrektora ds. przedszkola. O decyzji wicedyrektora Rodzic zostanie powiadomiony drogą mailową za pomocą programu iPrzedszkole lub telefonicznie lub pisemnie .

 

  1. Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia należy dokonać   w terminie najpóźniej do 15 września 2023 r.

 

  1. Wysokość opłaty za wyżywienie oraz korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana wg obowiązującej stawki w przedszkolu.

 

  1. Zwroty z tytułu nieobecności dziecka kończącego edukację w placówce będą dokonywane do końca miesiąca w którym przedszkole będzie pełniło dyżur. Dla pozostałych dzieci środki te będą nadpłatą na kolejne miesiące pobytu w następnym roku szkolnym.

 

 

Wniosek do pobrania